top of page

MÝTY & FAKTA

NEPODLÉHEJTE FÁMÁM A MÝTŮM

Po zateplení dojde k utěsnění domu a dům přestane dýchat

myt5_small.jpg

Podmínky dotace jsou složité, nemám možnost získat doplňující informace

myt6_small.jpg

Při zateplování dochází ke kondenzaci vodní páry a vzniku plísní

myt7_small.jpg

U starého domu jsou dostatečně silné stěny, které již není potřeba zateplovat

myt8_small.jpg

Je jedno, jakou tloušťkou izolantu zateplím

myt1_small.jpg

Vyřídit žádost o dotace je složité a zdlouhavé

myt2_small.jpg

Po zateplení dojde k utěsnění domu a dům přestane dýchat

myt3_small.jpg

Bez projektu a energetického hodnocení mě to vyjde vše levněji

myt4_small.jpg

Podat žádost o dotace je složité a administrativně náročné

Vyřídit žádost o dotace je složité a zdlouhavé

Mýtus se traduje z dob původního programu Zelená úsporám. Program Nová zelená úsporám a Oprav dům po babičce je nastaven mnohém lépe a vstřícněji k žadatelům. Situace, že na podanou žádost nezbydou peníze, nastat nemůže, neboť je pro žadatele blokujeme již v okamžiku podání žádosti.

 

U dotačního programu Oprav dům po babičce se vyplácí celá dotační podpora zálohově ve výši 100% na účet žadatele.

​​

Myt1

Po zateplení dojde k utěsnění domu a dům přestane dýchat

Při zateplování obvodových stěn objektu a při výměně starých netěsných oken za nová velmi těsná okna zpravidla dochází ke snížení celkové průvzdušnosti obálky budovy. Těsná obálka budovy je však důležitým předpokladem pro snížení tepelných ztrát, a tím pádem pro dosažení požadovaných úspor energie.

Moderní trendy v oblasti výstavby energeticky úsporných objektů skutečně požadují neprůvzdušnou obálku budovy. I přesto je nezbytné zajistit dostatečné větrání, které přivádí čerstvý vzduch pro obyvatele domu a odvádí nežádoucí škodliviny a vlhkost obsažené ve vzduchu.

Větrat lze několika způsoby. Nejběžnější je větrání okny a dveřmi, které však není vždy zcela optimální ve vztahu k požadovaným úsporám. Lepším řešením je systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace). Ten zajišťuje jednak dostatečnou výměnu vzduchu, ale také minimalizuje tepelné ztráty větráním.

Myt2

Bez projektu a energetického hodnocení mě to vyjde vše levněji

Jak postavit nízkoenergetický dům či správně naistalovat moderní technologie opravdu nenačtete na internetu. Projektová dokumentace zpracovaná odborníkem vám totiž zajistí jednoznačnou specifikaci stavebních opatření, která jsou základním předpokladem kvalitní stavby či rekonstrukce. Její součástí je návrh úprav, které jsou optimální jak z hlediska ekonomické návratnosti, tak z hlediska zušlechtění objektu, sanace apod. Zároveň postihuje všechny detaily, jež zamezí například vzniku tepelných mostů či vlhkostních poruch. A součástí je i návrh na zajištění tepelné ochrany budovy, požární bezpečnosti, bezpečnosti při jejím užívání a ochranu proti hluku.

Proto nedoporučujeme provádět energetické úpravy jak bez projektové dokumentace a tak bez energetického hodnocení. To slouží k nalezení optimálního řešení, které sníží energetickou náročnost budovy požadovaným způsobem a do budoucna přinese nižší výdaje za energie. Nekvalitní a neodborně navržená a provedená rekonstrukce může ve finále vést k dodatečným zásahům, které mnohonásobně převýší náklady na energetické hodnocení a projektovou dokumentaci a navíc nepřinese žádaný efekt.

Při uzavírání smluvních vztahů s klienty o zpracování odborného posudku realizuje soulad mezi energetickým hodnocením, projektovou dokumentací a samotnou realizací. Jedině tak lze dosáhnout požadovaného výsledku a přínosu realizovaných opatření. Tento soulad je rovněž základním předpokladem získání dotace.

Myt3

Podat žádost o dotace je složité a administrativně náročné

Podání žádosti není složitou záležitostí, nicméně bez služeb odborníka se neobejdete. Žádost a její přílohy lze totiž rozdělit na dvě části – technickou (tj. odborný posudek, výkresová dokumentace, krycí list), jejíž zpracování vám musí zajistit autorizovaná a oprávněná osoba (energetický specialista, projektant), a formální, kterou tvoří formulář žádosti, popřípadě další dokumenty, jako např. plná moc, souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti apod.

Samotné podání žádosti provedeme prostřednictvím registračního portálu AIS s tím, že žadatel o dotaci se zde rychle zaregistruje pomocí bankovní identity nebo v systému Moje identita. Po zaregistrování již další kroky podání žádosti realizujeme za Vás.

Myt4

Podmínky dotace jsou složité, nemám možnost získat doplňující informace

Základní informace k získání dotace naleznete na těchto webových stránkách. Podrobné pak na webu Nová Zelená úsporám. 

Tak jako tak je prakticky nejlepší varianta se dotazovat na konkrétní požadavky a situace, které spočívají v potřebě změn na samotné nemovitosti samotným investorem. Většina případů je totiž řešena individuálně a je třeba vždy probrat a domyslet všechny souvislosti tak aby žadatel a investor o dotace sám sebe o možnost čerpání dotací nepřipravil.

Procesní řešení následných kroků je vždy podobné. V první fázi se s investorem řeší analýza jeho potřeb, stavebních, finančních a administrativních. Následuje prohlídka stavby s dojednáním podmínek celkového řešení a výsledků, kterého chce žadatel dosáhnout. Na to navazuje zpracování projektové a energetické části včetně optimalizace všech technických parametrů zateplení včetně případných technologií. Na závěr se připraví žádost o registraci o dotace.

Myt5

Při zateplování dochází ke kondenzaci vodní páry a vzniku plísní

Tento mýtus se nezakládá na pravdě. Naopak zateplení objektu výrazně snižuje riziko kondenzace vodních par a vzniku plísní. Ke kondenzaci, respektive k následnému vzniku plísní na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí, dochází nejčastěji právě u nezateplených staveb. Rizikovými místy jsou například rohy stěn, ostění a nadpraží oken, okolí parapetů, místa napojení vodorovných a svislých konstrukcí apod.

Vzhledem k nízkému tepelnému odporu obvodových konstrukcí a některých rizikových detailů nezateplených staveb může teplota vnitřního povrchu při chladném počasí klesat až na teplotu tzv. rosného bodu. Při této teplotě je okolní vzduch nasycen vodními parami, které na povrchu nebo uvnitř konstrukcí kondenzují a vytvářejí tak ideální prostředí pro růst plísní.

Naopak vnitřní povrch konstrukce opatřené vnějším zateplením je výrazně teplejší, a proto k nežádoucí kondenzaci a ke vzniku plísní nedochází. Je však nutno podotknout, že kromě správného návrhu a provedení konstrukcí zateplení objektu včetně důsledného řešení detailů v rizikových místech (v místech tzv. tepelných mostů) je nezbytné také zajistit dostatečné větrání místností a eliminovat tak nadměrnou vlhkost vzduchu v místnostech.

Myt6

U starého domu jsou dostatečně silné stěny, které již není potřeba zateplovat

Toto tvrzení ve většině případů neodpovídá realitě.  Schopnost konstrukce izolovat teplo uvnitř objektu je vyjádřena veličinou známou jako součinitel prostupu tepla označovanou písmenem U a vyjadřovanou v jednotkách W.m-2.K-1. Čím je hodnota součinitele prostupu tepla obvodové konstrukce nižší, tím daná konstrukce izoluje lépe (má větší tepelný odpor).  Uvažujeme-li například kamennou stěnu tloušťky 1 m, hodnota součinitele prostupu tepla této stěny je U = 1,86 W.m-2.K-1. Oproti tomu stěna z plných pálených cihel o tloušťce 80 cm dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,81 W.m-2.K-1, což je mnohem příznivější hodnota, a to při menší tloušťce stěny.

Normou (ČSN 73 0540) požadovaná hodnota je pro případ obvodové stěny UN = 0,3 W.m-2.K-1. Tento požadavek tedy nesplňuje ani jedna z uvedených stěn. Oproti tomu pouze samotný pěnový polystyren o tloušťce 16 cm má hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,24 W.m-2.K-1. Je tedy na první pohled zřejmé, že jen na základě tloušťky konstrukcí nelze usuzovat, jaké tepelně-technické vlastnosti konstrukce má, vždy záleží na použitém materiálu a jeho vlastnostech.

Myt 7

Je jedno, jakou tloušťkou izolantu zateplím

Tento mýtus je jednou z největších chyb všech investorů a majitelů nemovitostí, kteří se rozhodnou k zateplení domu a nenechají si správně zateplení navrhnout ve smyslu energetické úspory, dotací, které vyžadují určité parametry zateplení ve vztahu ke každé jednotlivé konstrukci a typu materiálu, tak i k samotnému výsledku po zateplení, zda není izolant zbytečně předimenzovaný, či naopak poddimenzovaný.

Výsledkem takovýchto rozhodnutí ve většině případů bývá, že dům je zateplen špatně, v konstrukcích vznikají teplené mosty i navzdory jakému si svévolnému zateplení včetně kondenzace vodních par v konstrukcích, kde díky tomu posléze vznikají i na různých místech plísně.

Jako další problém zde je ihned i riziko, že špatně zateplený dům neodpovídá požadavkům směrnice na možnost získání dotace.

 

Proto je velmi důležité a téměř nezbytné realizovat pečlivou a propracovanou technickou přípravu všech zateplení ještě dříve, než se investor do samotného zateplení vůbec pustí.

Myt8
bottom of page