Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

domynzu

Dotace na zateplení, výměnu oken

Majitelé rodinných domů mohou získat dotaci v uvedených podoblastech

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (podoblast A)

V této oblasti lze získat dotaci na zateplení obvodových stěn, střechy, podlahy nebo výměnu výplní otvorů.  Nově lze realizovat jen dílčí opatření nebo kombinaci dílčích opatření – např. zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů.  Podmínkou je, že budova byla schválena k užívání před 1. 7. 2007.

Výše dotace se odvíjí od výměr zateplovaných konstrukcí.

Dělí se na čtyři podoblasti: A.0, A.1, A.2, A.3. Kritérii pro zařazení do určité kategorie jsou hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění, průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy, měněné stavební prvky obálky budovy a procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění oproti stavu před realizací opatření. Procentní snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění oproti stavu před realizací opatření se pohybuje od  20 % (kategorie A.0) až po 60 % (kategorie A.3). Laicky se to dá popsat jako snížení spotřeby energie v navrhovaném stavu minimálně o 20% oproti původnímu stavu. V tabulce č. 1 je uvedena výše dotace v Kč vztažená na metr čtvereční zateplované plochy.

Tab. 1 – výše podpory v oblasti podpory A

 Typ konstrukce
Podoblast podpory
A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2  (Kč/m2) A.3  (Kč/m2)
 Obvodová stěna 500,- Kč 600,- Kč 800,- Kč
 Střecha 500,- Kč 600,- Kč 800.- Kč
 Výplně otvorů 2 100,- Kč 2 750,- Kč 3 800,- Kč
 Podlaha na zemině 700,- Kč 900,- Kč 1 200,- Kč
 Ostatní konstrukce, stropy 330,- Kč 400,- Kč 550,- Kč

V této podoblasti má žadatel nárok na podporu ve výši 25 000 Kč na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru. Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

V případě žádostí podaných před zahájením realizace nebo v jejím průběhu je termín pro realizaci opatření v této kategorii 18 měsíců. Lhůta je počítána ode dne akceptace žádosti.

Efektivní využití zdrojů energie (podoblast C)

V této podoblasti jsou podporována opatření, která zajistí efektivní využití energie v rodinných domech. Společné podmínky pro poskytnutí dotace v oblasti C jsou následující:

  • Dotace na realizaci opatření v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 %.
  • Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.
  • Podporu nelze čerpat na budovy, které již byly dříve podpořeny v oblasti B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností z programu Nová zelená úsporám 2013 nebo Nová zelená úsporám.
  • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a zapojení do otopné soustavy.
  • O dotaci v těchto podoblastech může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami, z nichž každá má svůj vlastní zdroj tepla na vytápění.

V podoblasti C je dotace poskytována v dalších čtyřech podoblastech: C.1, C.2, C.3, C.4. Dotace na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy v této podoblasti je 5 000 Kč.
V případě žádostí podaných před zahájením realizace nebo v jejím průběhu je termín pro realizaci opatření v této kategorii 9 měsíců. Lhůta je počítána ode dne akceptace žádosti.

1)    podoblast C.1 a C.2
V této oblasti je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na tuhá paliva a vyjmenovaná kapalná paliva (propan–butan, topné oleje) za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (zdroje na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle).
Dále je podporována výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroje tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem.
Výše dotace v této oblasti se pohybuje od 15 tis. Kč na nový plynový kondenzační kotel až do výše 100 tis. Kč na tepelné čerpadlo. O podporu je možno žádat současně s opatřeními z oblasti podpory A (podoblast C.1) nebo samostatně, pokud měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesáhne 150 kWh/(m2*rok) (podoblast C.2).

2)    podoblast C.3
Dále je v této podoblasti podporována instalace solárních termických systémů na přípravu teplé vody a na přípravu teplé vody a přitápění. O dotaci v těchto podoblastech podpory může vlastník požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami.

3)    Podoblast C.4
Dotaci lze také získat na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Podporovány jsou centrální systémy a decentrální systémy. Podat žádost o podporu v této oblasti je možné pouze současně s podáním žádosti o podporu z oblasti A. Větrací systém musí být navržen dle platných norem. V této podoblasti je také nutno splnit požadavek na průvzdušnost obálky budovy, který se dokládá protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy.

Modelový příklad efektivního využití dotací, finanční návratnosti a snížení nákladů na provoz budovy

Máte zájem o komplexní služby? Další informace zde...