Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

pasiv

Dotace pro pasivní domy

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (podoblast B)

V této oblasti je možné získat dotaci na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a nově také pro změnu dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definice rodinného domu. Podmínky pro získání dotace v této kategorii jsou poměrně přísné a je s nimi třeba počítat již při zpracování projektové dokumentace. V této kategorii je dotace vyplácena ve dvou kategoriích a jedná se o fixní částku ve výši 300 000 Kč (kategorie B.1) nebo 450 000 Kč (kategorie B.2). 

Sledovanými parametry v této kategorii jsou:

 • Měrná roční potřeba tepla na vytápění
 • Měrná neobnovitelná primární energie
 • Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí
 • Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou
 • Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby
 • Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období
 • Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Pro získání dotace je nutné dodržet i následující podmínky:

 • Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z oblasti podpory A a C.
 • Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu.
 • Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí
 • maximální velikost novostavby rodinného domu je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.

V této podoblasti má žadatel nárok na získání dotace ve výši 35 000 Kč na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy.

V případě žádostí podaných před zahájením realizace nebo v jejím průběhu je termín pro realizaci opatření v této kategorii 24 měsíců. Lhůta je počítána ode dne akceptace žádosti.