Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

komplexni_sl

Komplexní vyřízení dotací

Jak postupovat při získání dotace na snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů (oblast A)

Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci Vašeho domu, je vzhledem k náročnosti a komplexnosti procesu kontaktujte naší společnost Comfort Space, a. s., má s danou problematikou bohaté zkušenosti a bude vám při vyřizování žádosti spolehlivým partnerem.
Postup při zpracování žádosti je uveden v následujících krocích:

 1. Je potřeba zajistit projektovou dokumentaci stávajícího stavu. V případě, že ji nemáte k dispozici, tak je nutné nechat si dům precizně zaměřit. V rámci zaměření by měl zkušený odborník zjistit i skladby konstrukcí na obálce budovy, způsob vytápění a ohřevu teplé vody.
 2. Dalším krokem je stanovení energeticky úsporných opatření, tj. návrh zateplení jednotlivých konstrukcí na obálce budovy, stanovení parametrů měněných výplní otvorů, příp. návrh nového zdroje tepla. S návrhem těchto opatření pomůže náš energetický specialista, který také následně spočítá energetickou bilanci a určí úsporu energie. Z tohoto předběžného posouzení by mělo být zřejmé, zda je možné realizací úsporných opatření dosáhnout na dotaci či nikoliv.
 3. Poté je třeba zpracovat energetický posudek, energetický průkaz a projektovou dokumentaci stávajícího a navrhovaného stavu, která je součástí žádosti o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám a má svá přesně daná specifika. Tato dokumentace se liší od projektu pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.
 4. Následuje vyplnění krycího listu a on-line vyplnění žádosti na Státním fondu životního prostředí.
 5. Posledním krokem je doručení písemných dokumentů na Fond. Toto je možné učinit osobně nebo doporučenou zásilkou do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence.
 6. Posouzení žádosti probíhá na krajských pracovištích Fondu ve dvou krocích. V prvním kroku Fond kontroluje úplnost a formální správnost žádostí a povinných příloh. Formální kontrola probíhá zpravidla tři týdny. Pokud není po formální stránce žádost v pořádku, vyzve žadatele o doplnění povinných příloh. Druhým krokem je specifická kontrola žádosti a povinných příloh, kdy se ověřuje, zda je žádost v pořádku po odborné stránce a splňuje podmínky Programu. V případě zjištění nedostatků je žadatel opět vyzván k jejich odstranění.  Tato specifická kontrola trvá zpravidla tři týdny po úspěšně uzavřené formální kontrole.
 7. Je-li žádost po formální i věcné stránce bez nedostatků, tak je Fondem akceptována. O akceptaci je žadatel informován prostřednictvím akceptačního dopisu, který obsahuje podmínky pro poskytnutí podpory a je zde také uveden termín, do kterého je třeba navržená opatření zrealizovat. O akceptaci žádosti by měl být žadatel vyrozuměn zpravidla do 6 týdnů od podání žádosti.
 8. Doložení dokončení realizace.  V tomto kroku je třeba doložit na Fond požadované dokumenty. U žádostí podaných před nebo během realizace je třeba dodržet lhůtu na doložení stanovenou v akceptačním dopise.
 9. Závěrečné vyhodnocení žádosti. Fond provede kontrolu dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření. Tato kontrola trvá zpravidla 3 týdny od akceptace žádosti.
 10. Registrace a rozhodnutí/registrace a stanovení výdajů. V tomto kroku předá Fond správci Programu výsledek závěrečného vyhodnocení žádosti. Pokud správce programu žádost posoudí kladně, tak obdrží žadatelé doporučenou zásilkou Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 11. Čerpání podpory. Podpora je vyplácena na bankovní účet uvedený v žádosti o podporu, a to zpravidla do tří týdnů od vydání Registrace a rozhodnutí/registrace a stanovení výdajů. U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých nebyly zjištěny žádné nedostatky, je možné očekávat vyplacení dotace zpravidla do 9 týdnů od podání žádosti.

Dále je nezbytné upozornit, že Fond si vyhrazuje právo vyžádat si další podklady nezbytné pro posouzení žádosti a provést kontrolu stavu na místě realizace, a to v období od evidence žádosti do konce doby udržitelnosti, která je stanovena na 10 let.

Tímto však služby, které vám může poskytnout společnost Comfort space, a. s., zdaleka nekončí. Společně s vyřízením žádosti v rámci programu Nová zelená úsporám vám zajistíme i vyřízení stavebního povolení či ohlášení stavby a zastoupíme vás i při všech jednáních s příslušnými úřady a Fondem. Tento proces je poměrně časově náročný a můžeme vám tak ušetřit spoustu času a nervů. Navíc s námi nic neriskujete. Na vyřízení dotace v rámci programu Nová zelená úsporám vám poskytujeme smluvní garanci.
Pokud máte nějaké otázky týkající se dotačního programu nebo se rovnou chcete dohodnout na zpracování žádosti, vyplňte níže uvedený kontaktní formulář, budeme Vás obratem kontaktovat.

Jméno*: Příjmení*:
E-mail*: Telefon*:
Město: Kraj:

 

Poptávka po službách
Poradenství:   Zpracování podkladů:  
Komplexní služby:   Stavební povolení:  
Realizace:   Komunikace s fondem:  

Poptávající bere na vědomí, že jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, odesláním vyplněného poptávkového formuláře, spolu s označením příslušného políčka souhlasu, uděluje svůj výslovný souhlas, aby zpracovatel osobních údajů, společnost Comfort Space, a.s., IČ: 28480970, sídlem Argentinská 1027/20, 170 00 Praha 7, jím vyplněné údaje do předmětného poptávkového formuláře na internetových stránkách www.sprava-dotaci.eu, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, užil za účelem vypracování obchodní nabídky v jím poptávané záležitosti. Poptávající je oprávněn kdykoli jím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a uplatnit právo být zapomenut, a to prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@cs-as.cz. Pro ztotožnění odepření souhlasu je nezbytné k žádosti připojit referenční číslo nabídky. Po vypracování obchodní nabídky budou osobní údaje poptávajícího subjektu vymazány z databáze společnosti Comfort Space, a.s.

* Souhlas se zpracováním osobních údajů k účelu a metodou zde uvedenou