Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

opzp

Dotace programu Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

OPŽP 2014 – 2020 je rozdělen pěti prioritních os:

 • Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
 • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Energetické úspory

Kdo může žádat o podporu

Podpora na ekologické projekty je otevřena širokému spektru žadatelů. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o podporu a podrobnější informace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020.
Výše podpory

Podpora může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů na projekt (výjimečně i 100 % u některých opatření na ochranu přírody). V rámci některých specifických cílů bude podpora poskytována formou kombinace nenávratné části (dotace) a jiného finančního nástroje návratného charakteru. U všech projektů je podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury (více info v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020, kap. C.6).

Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.

Podpora je poskytována příjemcům v CZK a to bezhotovostně. Na podporu nemají žadatelé právní nárok.

Pro úspěšné podání, resp. přijetí žádosti musí být splněny následující podmínky:

 • Projekt je v souladu s Výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána.
 • Žadatel splňuje kritéria oprávněného žadatele
 • Výdaje, na jejichž úhradu je požadována podpora, splňují obecná a specifická kritéria způsobilých výdajů.
 • Splnění limitu min./max způsobilých výdajů dle jednotlivých specifických cílů.
 • Projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí.
 • Projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR a EU a horizontálními prioritami EU.
 • Projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit dle jednotlivých specifických cílů.
 • Žadatel není (nebude) v rámci stejného projektu současně příjemcem podpory z ostatních operačních programů, iniciativ Evropských společenství, ani z národních programů SFŽP.
 • Žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči orgánům veřejné správy.
 • Místo realizace akce územně odpovídá zaměření poskytování prostředků zEFRR, resp. FS a dále zacílení konkrétní výzvy pro podávání žádostí o podporu.
 • Žádost je podána elektronicky prostřednictvím informačního systému KP14+, a to včetně všech požadovaných příloh žádosti. Žádost je podána v termínu příjmu žádostí, který je uveden v konkrétní výzvě.
 • Projekt nebyl fyzicky proveden a dokončen před podáním žádosti o podporu.

Formální nedostatky by neměly být důvodem k nepřijetí žádosti. Fond vyzve žadatele k jejich odstranění. Doporučujeme proto žádosti podávat včas, aby Fond měl dostatek času vyzvat žadatele k odstranění případných formálních nedostatků.