Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

oppik

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.

Vláda svým usnesením ze dne 14. července 2014 č. 581 schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020. Tento operační program je základním programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programovém období kohezní politiky EU 2014—2020. Operační program se po jeho schválení ze strany Evropské komise stane klíčovým nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období 2014 — 2020.

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020 (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.
Pojem "konkurenceschopný" zahrnuje schopnost místních podniků prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem "udržitelný" zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje. Operační program byl připraven v souladu s pravidly pro kohezní politiku v programovém období 2014—2020 a vychází ze stěžejních strategických dokumentů přijatých na úrovni Evropské unie a České republiky.

OP PIK je zaměřen na intervence cílené na (i) podporu českých firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím, na (ii) rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou, kde se podpora soustředí zejména na realizaci nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody MSP v mezinárodním prostředí, na (iii) posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívajícím především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, na (iv) usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT.

Detailnější informace o podporovaných aktivitách, včetně náčrtu typových projektů, možných příjemcích podpory, principech pro výběr projektů atd. lze získat přímo v programovém dokumentu OP PIK, který je včetně jeho příloh ke stažení níže. Případně lze nahlédnout do jednotlivých programů podpory, které programový dokument OP PIK ještě více konkretizují.

Nový operační program Ministerstva průmyslu a obchodu navazuje na úspěšnou realizaci předchozích dvou operačních programů v působnosti ministerstva, Operačního programu Průmysl a podnikání (2004—2006) a Operačního programu Podnikání a inovace (2007—2013). V rámci OP PIK budou podporovány projekty v progresivních odvětvích, jako je především oblast inovačního a trvale udržitelného podnikání. V souladu s pravidly kohezní politiky programového období 2014 — 2020 však bude navíc respektován tzv. koncept inteligentní specializace, který zdůrazňuje spolupráci vědecko—výzkumného sektoru a podnikové sféry, a to v těch odvětvích, v rámci kterých Česká republika disponuje vhodnými předpoklady pro tvorbu a transfer inovací.

Operační program byl připravován na principu partnerství, tj. v úzké spolupráci jak s dalšími resorty státní správy ČR, tak s hospodářskými a sociálními partnery Ministerstva průmyslu a obchodu, formou projednávání v rámci Platformy Ministerstva průmyslu a obchodu pro přípravu OP PIK a v rámci několika kol kulatých stolů s partnery, zejména partnery z řad podnikatelské sféry. Pro podporu českých podnikatelů je v tomto operačním programu připraveno 4 331 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj, což v přepočtu představuje zhruba 117 mld. Kč.