Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

administrace

Administrace dotací a projektů

Celkový průběh žádostí a realizace dotací probíhá v souladu s tzv. administrací dotací, kterou lze rozdělit na několik fází.

1)    Dotační analýza
2)    Finanční analazy nákladů
3)    Projekční management
4)    Realizace
5)    Vyhodnocení
6)    Monitoring
7)    Návratnost

Klienta provázíme všemi výše uvedenými činnostmi. Navrhujeme a zpracováváme optimální řešení jednotlivých opatření v souvislosti s výdaji, časem a subdodavatelskými subjekty. Součástí všech těchto činností je také dotační poradenství, které přináší pro klienta právní i realizační ochranu jeho vynaložených prostředků a spolupráci s odborníky, kteří jsou součástí pracovní skupiny pro úspěšné zpracování celého záměru.

Výhody této administrace spočívají v tom, že z hlediska času, požadavků a nákladovosti přípravy celkové realizace se postupuje v souladu s požadavky zadávací dokumentace a koordinace veškerých dokumentů potřebných pro úspěšné ohodnocení projektu v rámci bodových ohodnocení administrátorem dotačního titulu.

Naši odborníci jsou pravidelně na jednotlivá témata školeni a jsou součástí pracovních skupin, které tvorbu dotačních výzev připomínkují ještě před samotným vyhlášením dotačních registrací, což pro klienty znamená určitou jistotu, že připravené projekty budou podány včas a dle požadovaných podmínek výzev včetně dosažení vysokého skóre bodového hodnocení podané žádosti.

V rámci administrace žádostí se primárně zaměřujeme na dotační programy OPŽP a OPPIK. Pro programové období 2014-2020 máme k realizaci připravovaných výzev veškeré informace, které nám pomohou ve velice krátké době předat tyto informace i samotným zájemcům o dotace s následnou analýzou jejich potřeb.